Algemeen

Algemene Voorwaarden Praktijk en Workshops
Deep Soul Connections

Algemene voorwaarden voor de praktijk van Deep Soul Connections en alle werkzaamheden van Peter Kupers – geldig vanaf 1 januari 2015.

 

Artikel 1 –  Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, behandelingen, overeenkomsten, producten en (rechts)handelingen tussen Deep Soul Connections (hierna in de tekst steeds afgekort met DSC) en zijn cliënt(en)/opdrachtgever/deelnemers en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. Iedere cliënt en opdrachtgever, die een samenwerking met Deep Soul Connections aangaat, is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

 

Artikel 2 –  Overeenkomst

De begeleiding geschiedt volgens een vooraf met de cliënt overeengekomen begeleidingstraject. Voor de begeleidingsconsulten worden afspraken gemaakt over tijd, plaats en duur van elk consult. Omdat de praktijk aan huis wordt gehouden, wordt de cliënt verzocht niet eerder dan 10 minuten voor gemaakte afspraak tijd aanwezig te zijn. Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De cliënt betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.

 

Artikel 3 –  Annuleringsvoorwaarden

Bij verhindering van de gemaakte afspraak dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk door te geven. Het afzeggen (per e-mail of telefoon) van afspraken kan kosteloos tot 24 uur voor de gemaakte afspraak. Daarna zullen de kosten voor het consult volledig in rekening worden gebracht. Indien de gemaakte afspraak op een maandag is, gaat de termijn van 24 uur in op de voorafgaande vrijdag – 20.00 uur.

 

Artikel 4 –  Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt Deep Soul Connections de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven (incl. BTW) er gelden. Deep Soul Connections is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren na het afsluiten van de overeenkomst. Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.

 

Artikel 5 –  Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Deep Soul Connections contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt ontvangt bij betaling een kwitantie. Indien overeengekomen is dat de betaling via een factuur geschiedt, dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Alle bedragen voor particulieren zijn inclusief btw.

Het tarief voor zelfstandigen en vrije beroepen zijn exclusief btw

 

Artikel 6 –  Aansprakelijkheid/klachtenprocedure therapie/coaching

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering is het advies van Peter Kupers naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen, net zoals een arts niet kan garanderen dat een bepaalde behandeling of medicijn aanslaat. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Peter Kupers verklaart de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat hij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. De door hem verzorgde privé-sessies en workshops vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Peter Kupers geen verantwoordelijkheid opnemen.

DSC is niet aansprakelijk, wettelijk of anderszins, voor de handelingen die de cliënt wel of niet heeft ondernomen ten gevolge van de consulten. De cliënt neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar beslissingen gemaakt na de sessies alsook de gevolgen daarvan. Alle sessies, face to face of via Skype, zijn op eigen risico van de cliënt.

Deep Soul Connections sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de trainingen, coaching of workshops van Deep Soul Connections.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is DSC nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van Deep Soul Connections om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Deep Soul Connections ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 2x het tarief van 1 consult. Deep Soul Connections is tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Op alle afspraken tussen cliënt, opdrachtgever en DSC is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter ter beoordeling voorgelegd.

Bij laattijdige betaling zal een forfaitair herinneringskost van 50,- € in rekening gebracht worden en een de wettelijke interestvoet – van 2,75 % voor particulieren en 8 % voor een ondernemer – op maandbasis aangerekend worden. Voor een particulier zal deze wettelijke intrestvoet beginnen lopen vanaf de eerste ingebrekestelling, voor een ondernemer zal de wettelijke intrestvoet automatisch beginnen lopen vanaf de vervaldag van de factuur.

Bij wanbetaling is de cliënt resp. opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke met incasso gemoeid zijn.

 

Artikel 7 –  Overmacht

Deep Soul Connections heeft het recht de overeengekomen consulten op te schorten indien hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 8 – Training (opleiding, cursus, workshop): aanmelding en betaling

Een opdrachtgever/deelnemer meldt zich aan voor een training van DSC door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.deepsoulconnections.com.

Indien een opdrachtgever/deelnemer een optie op een training neemt, dan is dat zowel voor DSC als voor deze opdrachtgever/persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een training.

Indien DSC de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.

DSC brengt de deelnamekosten in rekening door middel van betaling via www.deepsoulconnections.com. Opdrachtgever/deelnemer betaalt de deelnamekosten (termijnbetaling is een optie) en verzekerd zich op deze manier van deelname aan de training.

DSC heeft het recht opdrachtgever/deelnemer bij niet betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

Opdrachtgever/deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan DSC.

 

Artikel 9 – Training (opleiding, cursus, workshop): annulering, verhindering en wijziging

Opdrachtgever/deelnemer kan tot 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst de opleiding zonder kosten annuleren.

Annulering door opdrachtgever/deelnemer dient altijd schriftelijk (per de eerste van de maand) te geschieden.
Afhankelijk van het moment waarop DSC de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: Tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: 25%. Tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opleiding: 50%. Binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding: 100%

Opdrachtgever/deelnemer is gerechtigd om de opleiding te verplaatsen  naar een passende datum onder betaling van een overdracht van €250,-

Indien opdrachtgever/deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training wordt aangemeld bij DSC en voldoet aan de toelatingseisen.

DSC heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van opdrachtgever/deelnemer te weigeren. DSC zal dan de door opdrachtgever/deelnemer betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

DSC heeft het recht om een training te annuleren. DSC zal in overleg met de opdrachtgever/deelnemer de training eenmalig naar een andere datum mogen verplaatsen. Bij totale annulering van de training zal het betaalde bedrag minus de administratie kosten binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

DSC heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training te wijzigen.

Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Training (opleiding, cursus, workshop): betaling

Na het aanmelden en betalen door opdrachtgever/deelnemer via www.deepsoulconnections.com wordt een rekening via e-mail verstuurd.

 

Opdrachtgever/deelnemer kan aangeven via www.deepsoulconnections.com in termijnen willen te betalen. De opdrachtgever/deelnemer verplicht zichzelf zorg te dragen voor de continuïteit van de betalingen

Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door DSC  is ontvangen, kan DSC de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever/deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

 

Opdrachtgever/deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan DSC.

Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever/deelnemer leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

 

Artikel 11 –  Aansprakelijkheid/klachtenprocedure training (opleiding, cursus, workshop)

DSC spant zich in om de gegeven training en workshop naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

DSC is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd

DSC is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

DSC is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter ter beoordeling voorgelegd.

 

Artikel 12 –  Informatie via de Deep Soul Connections website

De informatie die u op de Deep Soul Connections website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Tevens kan DSC niet aansprakelijk gesteld worden voor enig voorval of schade resulterende van het gebruik van het aangeboden materiaal op de website.

 

Artikel 13 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door DSC, diens personeel en voor DSC werkzame personen vertrouwelijk behandeld. DSC conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. De cliënt beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.

 

Artikel 14 – Opnames

DSC krijgt toestemming  van de opdrachtgever/deelnemer om foto’s, film, geluidsopnames en ander soortig productie materiaal te maken wat uitsluitend te maken heeft met de training zelf.

DSC heeft toestemming om het verkregen materiaal te gebruiken voor de training online via de promotie en website publicaties.

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DSC is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan DSC.

 

Artikel 16 – Online producten

Alle aankopen zijn bindend en worden niet terugbetaald. Alle content kan worden bekeken, beluisterd of gedownload van de website. Als er een probleem is, voel je dan vrij om ons te contacteren.

Producten mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van Deep Soul Connections worden gekopieerd, verkocht of op een online platform worden geplaatst.

De volledige betaling moet ontvangen zijn voordat je toegang krijgt tot het online product. Betaling gebeurt supersnel via PAYPAL, als je een andere optie wenst, neem dan even contact met ons op.